Tiskové zprávy
K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ - 28/07/2020 - 01:15

Pandemie COVID-19 zesiluje potřebu chránit pracovníky před expozicí biologickým činitelům

Nová zpráva Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) shrnuje výstupy rozsáhlého projektu, který se zabývá expozicí biologickým činitelům na pracovišti a souvisejícími účinky na zdraví. Přestože projekt probíhal před pandemií COVID-19, jeho výsledky jsou vzhledem k současné globální situaci vysoce relevantní. Výsledky zahrnují dotčená odvětví, zranitelné skupiny, nově vznikající rizika a monitorovací systémy.

Globální zdravotní problémy vystavují systémy zdravotní péče intenzivnímu tlaku a jsou naléhavě potřeba i jiná opatření k ochraně pracovníků před infekčními onemocněními než ochranné prostředky.

Expozice biologickým činitelům na pracovišti je velmi rozšířená a souvisí s mnoha zdravotními problémy, včetně infekčních onemocnění, alergií a rakoviny. Odhaduje se, že každý rok jen v Evropské unii zemře 5 000 pracovníků v důsledku infekčních onemocnění souvisejících s prací. Nová zpráva, kterou agentura EU-OSHA vypracovala, si klade za cíl zvýšit povědomí o tomto tématu a poskytnout spolehlivé informace, které podporují snahu o zavedení účinných preventivních opatření.

Výzkum se snažil identifikovat a popsat nejvíce relevantní expozice a zpráva nabízí důkladné analýzy pro pět odvětví/druhů povolání, kterým expozice hrozí obzvláště:

  • zdravotnictví,
  • povolání související se zvířaty,
  • zpracování odpadu a odpadních vod,
  • rostlinná výroba,
  • povolání, při kterých se cestuje nebo udržuje kontakt s cestujícími osobami.

Projekt se rovněž zaměřil na nově vznikající rizika, včetně multirezistentní bakterie a většího rozšíření patogenů. Výskyt epidemií těžkého akutního respiračního syndromu (SARS) a COVID-19 v Evropě je například spojován s fenoménem globalizace. Výkonná ředitelka agentury EU-OSHA Christa Sedlatschek zdůrazňuje dopad, který takové pandemie mají na zdravotnictví: „Globální zdravotní problémy vystavují systémy zdravotní péče intenzivnímu tlaku a jsou naléhavě potřeba i jiná opatření k ochraně pracovníků před infekčními onemocněními než ochranné prostředky. Bezpečnost a ochrana zdraví zdravotnických pracovníků musí být prioritou v mimořádné situaci, jako je pandemie COVID-19, která ukázala, jak je důležité, že jsou zavedeny stávající právní ochrany.“

Odborníci, s nimiž výzkumníci hovořili v rámci projektu, zmiňovali potřebu plánů pro mimořádné situace přidělujících finanční zdroje na boj s budoucími epidemiemi. Uvedli rovněž, že informace shromážděné prostřednictvím povinných hlášení by mohly pomáhat s identifikací prvních známek šíření nemoci.

Existuje právní rámec chránící pracovníky před expozicí škodlivým biologickým činitelům na pracovišti, ale je potřeba o tomto právním rámci zvýšit informovanost. Mají-li být rizika zvládána organizovaněji, musí být expozice biologickým činitelům a související zdravotní problémy vyhodnoceny a zaznamenány. S ohledem na to se výzkum zabýval systémy monitorování nemocí a expozice a jejich analýzou. Systematičtější prevenci pomůže rovněž zajistit rozsáhlejší nabídka školení a rad pro zaměstnavatele a pracovníky.

Výzkum zdůrazňuje, že panuje nedostatečná informovanost o expozici biologickým činitelům ve všech odvětvích s výjimkou zdravotnictví a laboratoří. Obzvláště ohroženy jsou skupiny jako mladí lidé, pracovníci úklidu a údržby, migrující pracovníci a těhotné ženy. Zlepšení přístupu k informacím a zavedení konkrétních opatření k ochraně těchto skupin je tudíž zásadní.

Příklady uvedené v případových studiích poukazují na to, jak je důležité rozpoznat rizika a přijmout kolektivní opatření k jejich řízení. Například ve Finsku služby pracovního lékařství účinně používají údaje zdravotního dozoru k cíleným zásahům proti exogenní alergické alveolitidě (tzv. farmářská plíce). Zavedená opatření vedla úspěšně ke snížení počtu případů a pomohla pracovníkům v zemědělství, kteří se již se zdravotními problémy potýkali.

Zpráva rovněž došla k závěru, že odvětví, ve kterých dochází k nezamýšlené expozici, potřebují obecné pokyny a že zásadní je poskytnout pracovníkům příslušné informace. Mimořádně důležité je dodržovat hierarchii kontrolních opatření uvedenou v právních předpisech a upřednostňovat kolektivní ochranná opatření před osobními.

Odkazy:

Poznámky pro redaktora: 
1.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Agentura se zabývá výzkumem, vývojem a šířením spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti BOZP a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Agentura, kterou Evropská unie zřídila v roce 1994 a která sídlí ve španělském Bilbau, umožňuje spolupráci zástupců Evropské komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců i předních odborníků ze všech členských států Evropské unie i dalších zemí.

Nyní náš můžete sledovat na Facebooku, Twitteru, LinkedIn, YouTube nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního zpravodaje OSHmail. Můžete se též zaregistrovat k odběru pravidelně vydávaných zpráv a informací agentury EU-OSHA prostřednictvím kanálů RSS.

http://osha.europa.eu