You are here

EU-OSHA se ohlíží o 25 let zpět ke svému založení

V roce 2019 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) slaví 25 let úspěšného vytváření a mobilizace celoevropské sítě partnerů, kteří se všichni zavázali zajistit, aby pracoviště v Evropě byla bezpečnější, zdravější a produktivnější.

Bezpečnost a zdraví zaměstnanců je nedílnou součástí lidské bezpečnosti… Bezpečná práce není jen správnou hospodářskou politikou, je to základní lidské právo.
Kofi Annan, projev u příležitosti Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, New York, 28. dubna 2002

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je nedílnou součástí evropského projektu od samého začátku. Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) založené v roce 1951, které se stalo základním kamenem pozdějšího Evropského hospodářského společenství a následně Evropské unie (EU), svedlo dohromady evropský průmysl uhlí a oceli ve snaze pomoci rozdělené Evropě a usilovat o budoucnost ve znamení spolupráce. Dvě nejnebezpečnější pracovní prostředí své doby se tak náhle ocitla v centru dění. To vedlo ke stanovení jednoho z hlavních cílů ESUO, jímž bylo zajistit „vyrovnání a zlepšování životních podmínek pracujících“ ve výše uvedených odvětvích.

Tripartitní přístup však nabral v Evropě na obrátkách teprve v roce 1985. Díky iniciativě Jacquesa Delorse, tehdejšího předsedy Evropské komise, se koncepci „sociálního dialogu“ dostalo v EU ústavního mandátu, což připravilo podmínky pro vydání rámcové směrnice (89/391/EHS) v roce 1989. Uvedená rámcová směrnice tak v roce 2019 slaví své 30. výročí. Tento významný milník pro BOZP nejen stanovil minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví v EU, ale také učinil jedním ze svých stěžejních bodů revoluční pojetí hodnocení rizik.

V důsledku uvedené rámcové směrnice Evropská komise zahájila celoevropskou kampaň, jejímž cílem bylo dostat BOZP a škodlivé vlivy nebezpečných pracovních prostředí skutečně do středu pozornosti: rok 1992 byl vyhlášen Evropským rokem bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci. Jednalo se o reakci na šokující údaje z pracovišť v Evropě – na začátku 90. let byly nahlášeny 4 miliony pracovních úrazů za rok, z toho 8 000 smrtelných. Tyto pracovní úrazy představovaly pro Evropu náklady ve výši 20 milionů EUR. Evropský rok bezpečnosti měl zvýšit povědomí o rizicích v oblasti BOZP a o příslušných právních předpisech a poukázat na úsilí o zlepšení bezpečnostních norem.

Evropský rok bezpečnosti v roce 1992 a rostoucí počet právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se staly základem pro vytvoření agentury zabývající se bezpečností a ochranou zdraví při práci, tedy EU-OSHA.

O vytvoření agentury bylo rozhodnuto na summitu Rady v říjnu 1993 a následně bylo v roce 1994 přijato nařízení (ES) č. 2062/1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci, jehož menší změna vstoupila v platnost v roce 2019. 

Bylo báječné být součástí týmu vytvářejícího novou instituci v oblasti velkého významu, ve které bylo možné udělat tolik dobrého. Cílem bylo zvýšit standard bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích v celé EU tak, aby se zaměstnancům v každé zemi dostávalo stejné ochrany.
Hans-Horst Konkolewsky, bývalý ředitel EU-OSHA

Agentura EU-OSHA se od samého začátku přizpůsobovala strategiím EU v oblasti BOZP a Evropské komisi a stala se klíčovým aktérem v těchto strategiích a související komunikaci.

Poslání a vize EU-OSHA byly od počátku jasné:

  • připravovat, shromažďovat a poskytovat spolehlivé informace, analýzy a nástroje s cílem rozvíjet znalosti, zvyšovat povědomí a vyměňovat si informace a správnou praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • být uznávanou přední organizací propagující zdravá a bezpečná pracoviště v Evropě s cílem zajistit inteligentní, udržitelné a produktivní hospodářství podporující začlenění.

Úspěšné naplňování těchto cílů agenturou v průběhu uplynulých 25 let lze připisovat jejím dvěma silným stránkám: síti kontaktních míst a tripartitnímu způsobu práce.

Tripartitní model umožňuje, aby byly respektovány a při rozhodování zastoupeny názory vlád, organizací zaměstnavatelů a odborových organizací zaměstnanců, což dále posiluje hodnoty spolupráce a partnerství, které EU-OSHA vyznává. Spojení tohoto modelu s rozsáhlou sítí kontaktních míst agentury EU-OSHA a partnerů na vnitrostátní úrovni mělo dvojí účinek:

  • Bylo zásadní při dosažení jednotného pojetí rizik na pracovišti a toho, jak se s nimi lze na cestě kupředu vypořádat.
  • Umožnilo agentuře účinně rozvíjet a prosazovat kulturu prevence rizika na pracovištích v Evropě.

Tyto úspěchy přispěly k výraznému zlepšení pracovních podmínek v členských státech EU.

Popřejme agentuře dalších 25 let úspěšné spolupráce a odhodlání zvyšovat povědomí a prosazovat osvědčené postupy v oblasti BOZP! Brzy můžete očekávat více článků z této řady.