You are here

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Makedonské republice patří do kompetence státního inspektorátu práce, který je nedílnou součástí ministerstva práce a sociálních věcí.Státní inspektorát práce, který je nedílnou součástí ministerstva práce a sociálních věcí, dohlíží prostřednictvím svých inspektorů na dodržování právních předpisů v těchto oblastech: pracovněprávní vztahy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, inspekce práce, státní správa, zaměstnanost a pojištění pro případ ztráty zaměstnání, agentury zprostředkující příležitostné zaměstnání, zaměstnávání postižených osob, zaměstnávání cizinců, dobrovolná činnost, vzdělání, obchod, ochrana nekuřáků, kolektivní vyjednávání, pracovní dohody, normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jiná nařízení (viz zde)Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je multidisciplinární oblastí, která se skládá z mnoha nařízení vztahujících se ke konkrétní práci a pracovnímu procesu. Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je ústavní kategorií, co se týče souhrnu opatření, norem a předpisů zajišťujících vytváření bezpečných pracovních podmínek v Makedonské republice. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci obsažená v našich právních předpisech je nedílnou součástí organizace práce a pracovního procesu. To znamená, že všichni zaměstnanci mají nárok na ochranu při práci, což vyplývá z ústavy. Komplexní pojem ,,bezpečnost a ochrana zdraví při práci" neznamená jenom ochranu zaměstnance před fyzickými zraněními nebo nemocemi z povolání, ale je v něm zahrnuta také ochrana jeho osobnosti (duševní zdraví), což je složitá otázka, která nabývá na stále větším významu.


Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Macedonian Occupational Safety and Health Association
Vostanichka 2
1000 Skopje
Makedonie
Contact person:
Milan PETKOVSKI
E-mailová adresa: milan [dot] p [at] mzzpr [dot] org [dot] mk