Vítejte v rejstříku dokumentů agentury EU-OSHA!

Článek 255 Smlouvy o založení Evropského společenství provedený nařízením č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 uděluje právo na přístup k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise všem občanům Unie a všem fyzickým nebo právnickým osobám s bydlištěm nebo sídlem v některém členském státě.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se zavázala ke zvyšování transparentnosti a v květnu 2004 přijala nařízení č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům rozhodnutím správní rady.

Přístup k dokumentům se řídí těmito pravidly a právními předpisy:

V rejstříku je uvedeno, které dokumenty již byly zveřejněny. V takovém případě si můžete jejich obsah zobrazit a stáhnout si je přímo z databáze.

Viz rejstřík dostupných dokumentů

Chcete-li získat dokumenty, které nejsou v rejstříku k dispozici, musíte vyplnit a odeslat formulář žádosti.

Žádosti lze zasílat také poštou nebo e-mailem v jakémkoli úředním jazyce Evropské unie na adresu:

European Agency for Safety and Health at Work
Documentation Section
12 Santiago de Compostela 5th floor (Edificio Miribilla)
Bilbao
E-48003
Španělsko

E-mail: docrequest [at] osha [dot] europa [dot] eu

Přístup k dokumentům, na něž se vztahují výjimky stanovené v článcích 4 a 9 nařízení č. 1049/2001, může být omezen.

Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli odkazy uvedené v rejstříku nejsou právně závazné. Závazné jsou pouze právní akty zveřejněné v Úředním věstníku.