Předcházení podvodům a střetům zájmů

Agentura EU-OSHA je odhodlaná zlepšit prevenci a odhalování podvodů a podmínky pro vyšetřování podvodů a dosáhnout odpovídající nápravy a odvrácení za použití přiměřených a odrazujících sankcí a respektování řádného procesu.

Předcházení podvodům

Za tímto účelem agentura schválila  komplexní strategii proti podvodům, která stanovuje povinnosti různých zúčastněných stran,

což je v souladu s finančním nařízením agentury (články 30 a 111) a s požadavky plánu opatření přijímaných na základě společného přístupu k budoucnosti agentur EU, který vypracovala Interinstitucionální pracovní skupina.

Užitečné odkazy

Předcházení střetům zájmů 

Agentura EU-OSHA je rovněž odhodlaná zajistit integritu rozhodnutí a informací, které vydává, a podporovat odpovědnost v souvislosti se svou prací a činnostmi. Z těchto důvodů je důležité řešit střety zájmů a předcházet jim.

V rámci politiky agentury v oblasti řešení střetů zájmů a jejich předcházení předkládají členové správní rady, výkonné rady a poradních skupin při svém jmenování a poté každých pět let prohlášení o zájmech a shrnutí životopisu. Uvedená politika zahrnuje prohlášení o ochraně osobních údajů, postup uplatňovaný při předkládání, posuzování a validaci prohlášení o zájmech a shrnutí životopisů a postup v případě ztráty důvěry.

V zájmu zajištění transparentnosti se navíc zveřejňují také prohlášení o zájmech a shrnutí životopisů výkonného ředitele a vedoucích pracovníků.

Správní rada agentury rovněž schvaluje její strategii boje proti podvodům.

Užitečné odkazy

Politika agentury v oblasti řešení střetů zájmů a jejich předcházení, včetně prohlášení o ochraně osobních údajů

Postup při předkládání, posuzování a validaci prohlášení o zájmech a shrnutí životopisů

Postup v případě ztráty důvěry

Prohlášení o zájmech a shrnutí životopisů členů správní rady, výkonné rady a poradních skupin

Prohlášení o zájmech a shrnutí životopisů výkonného ředitele a vedoucích pracovníků