Předcházení podvodům a střetům zájmů

Agentura EU-OSHA je odhodlaná zlepšit prevenci a odhalování podvodů a podmínky pro vyšetřování podvodů a dosáhnout odpovídající nápravy a odvrácení za použití přiměřených a odrazujících sankcí a respektování řádného procesu.

Předcházení podvodům

Za tímto účelem agentura schválila  komplexní strategii proti podvodům, která stanovuje povinnosti různých zúčastněných stran,

což je v souladu s finančním nařízením agentury (články 30 a 111) a s požadavky plánu opatření přijímaných na základě společného přístupu k budoucnosti agentur EU, který vypracovala Interinstitucionální pracovní skupina.

Užitečné odkazy

Předcházení střetům zájmů 

Agentura EU-OSHA je odhodlaná zajistit integritu vydávaných rozhodnutí a informací a podporovat odpovědnost v souvislosti se svou prací a činnostmi. Z těchto důvodů je důležité předcházet střetům zájmů a řešit je.

V souladu s politikou agentury v oblasti předcházení střetu zájmů a jejich řešení předkládají členové správní rady a výkonné rady při svém jmenování a každé čtyři roky prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Přijatá prohlášení o neexistenci střetu zájmů jsou k dispozici na našich internetových stránkách. Stejná ustanovení platí pro externí odborníky.

V zájmu zajištění transparentnosti se navíc zveřejňují také přijatá prohlášení o neexistenci střetu zájmů výkonného ředitele a vedoucích pracovníků.

Užitečné odkazy

Politika agentury v oblasti řešení střetu zájmů

Přijatá prohlášení o neexistenci střetu zájmů výkonného ředitele a vedoucích pracovníků členů správní rady, výkonné rady a poradních skupin

Přijatá prohlášení o neexistenci střetu zájmů výkonného ředitele a vedoucích pracovníků