Акценти

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

30/07/2020
Полицейски служител, рецепционист и подолог, всеки от тях с хронично мускулно-скелетно смущение (МСС), споделят своя опит в проучване върху най-широко разпространения в световен план здравен проблем, засягащ...

Image by anjawbk from Pixabay

28/07/2020
С новия доклад, обобщаващ констатациите от мащабен проект на EU-OSHA, се цели да бъде повишена осведомеността относно експозицията на биологични агенти на работното място и да бъде предоставена важна...

© Cristina Vatielli

21/07/2020
За Европа не е новост, че работната сила застарява и намалява: до 2030 г. се очаква работниците на възраст 55—64 години да достигнат 30 % или повече от заетите лица. Същевременно много работници напускат...