Доклади от семинари

Рискове на работното място, засягащи репродуктивността

Семинарът „Рискове на работното място, засягащи репродуктивността: от знание към действие“ беше организиран от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕU-OSHA) на 15—16 януари 2014 г. в сградата на АNSES, Париж, в сътрудничество с френската Национална агенция за храните, околната среда и професионално здраве и безопасност (ANSES). Участваха около 60 души от различни държави членки. Работното място може да бъде свързано с различни опасности за репродуктивността — не само от химикали, но и от физически, биологични, ергономични или други фактори. Въпреки че, що се отнася до рисковете за репродуктивността, акцентът до голяма степен пада върху жените, и най-вече върху бременните жени, токсичните за репродуктивността рискове могат да засегнат репродуктивното здраве както на жените, така и на мъжете, и дори да се отразят на следващите поколения. Знанието за тях обаче е ограничено, а осведомеността — малка. Целите на семинара бяха да съдейства за насърчаване на дискусията относно рисковете на работното място за репродуктивността и да помогне за конструктивен диалог между заинтересованите страни, както и да предостави предварителни резултати от изследванията на ЕU-OSHA. 

Event Details

Местоположение: 
ANSES, French Agency for Food, Environment and Occupational Health and Safety, Paris
Начална дата: 
15/01/2014 - 13:30
Крайна дата: 
16/01/2014 - 14:30
Number of pages 26