You are here

Публикации
30/03/2016

Второ Европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ЕSENER-2) — Обзорен доклад: Управление на безопасността и здравето при работа

Второ Европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ЕSENER-2) — Обзорен доклад: Управление на безопасността и здравето при работа

В настоящия доклад се прави преглед на констатациите на второто Европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ЕSENER-2) с акцент върху безопасността и здравето при работа (БЗР) като цяло, особено на психо-социалните рискове, участието на работниците в управлението на БЗР и основните движещи сили и пречки пред действието. Проучването цели да подпомогне воденето на по-ефективна борба с проблемите на здравето и безопасността на работното място, както и да насърчи подобряването на здравето и благосъстоянието на служителите. Проучването предоставя съпоставима информация по държави, подходяща за разработването и прилагането на нови политики в тази област.

Downloadin:EN