You are here

Публикации
20/12/2017

Безопасност и здраве в микропредприятия и малки предприятия в ЕС: от политика до практика — описание на добри примери

Безопасност и здраве в микропредприятия и малки предприятия в ЕС: от политика до практика — описание на добри примери

В настоящия доклад са представени подбрани казуси за успешни практики за достигане до микропредприятията и малките предприятия (ММП), за да им се помогне да подобрят безопасността и здравето при работа (БЗР). Повече от 40 вдъхновяващи примера от 12 държави членки на ЕС са групирани по теми, например стратегии с няколко измерения и инициативи на посредници, които не са свързани с БЗР. Целта е да се покаже, че докато ММП изпитват трудности с управлението на безопасността и здравето, инициативите за подобряване на БЗР в ММП могат да бъдат успешни и прехвърляни към различни държави и сектори. Чрез събирането и анализа на тези казуси целта на доклада е да се отговори на жизненоважния въпрос: „Кои действия са ефективни, за кого и при какви обстоятелства?“.

Downloadin:EN