You are here

Публикации
19/06/2018

Безопасност и здраве в микро- и малките предприятия в ЕС — окончателен доклад от 3-годишния проект SESAME

Безопасност и здраве в микро- и малките предприятия в ЕС — окончателен доклад от 3-годишния проект SESAME

В настоящия доклад са изложени констатациите от окончателния анализ на проекта SESAME — тригодишен проект, проучващ състоянието на безопасността и здравето при работа в микро- и малките предприятия в Европа. Основната цел на анализа е да се установи „какво работи, за кого и в какъв контекст“.

Една от основните препоръки в резултат от това проучване е, че във всички държави — членки на ЕС е необходимо да се укрепят и поддържат държавните системи за регулиране и проверки. В анализите също така се посочва колко важно е участието на синдикалните организации и организациите на работодателите в разработването на политики, които могат да достигнат до микро- и малките предприятия, по-добрата интеграция на БЗР в специализираната образователна система за този сектор и предлагането на устойчиви, лесно приложими и подлежащи на прехвърляне решения за микро- и малките предприятия.

Downloadin:EN