You are here

Публикации
21/03/2014

Резюме — Приоритети на изследванията в областта на безопасността и здравето при работа в Европа за периода 2013—2020 г.

Резюме — Приоритети на изследванията в областта на безопасността и здравето при работа в Европа за периода 2013—2020 г.

През 2012 г. Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕU-OSHA) изготви доклад, в който се определят приоритетите на изследванията в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР) за периода 2013—2020 г. Целта беше да се предоставят изходни данни за изготвянето на евентуална стратегия на Европейския съюз (ЕС) в областта на БЗР и за изследователската рамкова програма „Хоризонт 2020“ на ЕС, както и да се насърчи координирането и финансирането на научните изследвания в ЕС в областта на БЗР. Докладът е актуализация на работния документ на ЕU-OSHA „Приоритети на изследванията в областта на безопасността и здравето при работа в ЕС-25“, публикуван през 2005 г., и е съобразен с последните развития в научните знания в областта, промените в сферата на труда и новите тенденции, влияещи върху безопасността и здравето при работа.

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV