You are here

Публикации
03/10/2018

Информационен бюлетин: Произведени наноматериали на работното място

Информационен бюлетин: Произведени наноматериали на работното място

Този информационен бюлетин съдържа обобщена информация за това как трябва да се третират произведените наноматериали на работното място. Те съдържат много малки частици и са потенциално токсични.

Информационният бюлетин представя подробна информация за относимото законодателство на ЕС, разглежда възможното въздействие на наноматериалите върху здравето, предоставя полезни съвети на работодателите за предотвратяване и свеждане до минимум на риска от експозицията на работещите с такива материали и описва основните пътища на експозиция: вдишване, контакт с кожата и поглъщане. Принципът STOP може да бъде използван за предотвратяване или намаляване на експозицията на наноматериали и информационният бюлетин изброява практически мерки, които могат да бъдат предприети в съответствие с този принцип.

Downloadin:BG | DA | DE | EN | ES | FI | FR | HU | IS | IT | LT | NL | PL | PT | SK | SL | SV