Увреждания и здравословни и безопасни условия на труд

© Andrey Popov - stock.adobe.com

Понастоящем в Европейския съюз (ЕС) работят приблизително половината от общо 42,8 милиона лица с увреждания в трудоспособна възраст. Хората със съществуващ здравен проблем или увреждане трябва да могат да продължат да работят, да започнат работа или да се върнат на пазара на труда. Следователно от съществено значение е наличието на достъпен и приобщаващ модел на работа, който да бъде приспособим спрямо многообразието на работната сила и да улеснява нейното (повторно) навлизане на трудовия пазар и задържане на работа.

Пакет за заетост на хората с увреждания

Европейският пакет за заетостта на хората с увреждания е една от най-важните инициативи в рамките на по-широката стратегия на Европейската комисия за правата на хората с увреждания за периода 2021—2030 г. Неговата цел е да гарантира равен достъп на хората с увреждания до пазара на труда, с което им се дава възможност да останат на работа и в резултат на това да се радват на по-голямо социално приобщаване и икономическа самостоятелност.

Пакетът се съсредоточава върху шест области, сред които в обхвата на EU-OSHA попадат следните:

  • осигуряване на разумни улеснения на работното място, т.е. всякакви промени в работата или на работното място, необходими с цел да се даде възможност на лице с увреждане да може да кандидатства и изпълнява служебните си задължения, и да напредва в работата си или да премине обучение;

  • задържане на хората с увреждания на пазара на труда и предотвратяване на увреждания, свързани с хронични заболявания;

  • осигуряване на схеми за професионална рехабилитация в случай на заболяване или злополука.

EU-OSHA активно допринася за постигането на целите, очертани в пакета, чрез събиране и разработване на подходящи ресурси.

Правни задължения на работодателите

Закрилата на работниците с увреждания в ЕС е осигурена както от разпоредбите за недискриминация, така и от тези в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР), като в някои държави членки закрилата надхвърля тези минимални изисквания. 

Директивата за равно третиране в областта на заетостта (Директива 2000/78/ЕО на Съвета) съдържа конкретни разпоредби за борба с дискриминацията, основана, наред с другото, на увреждане. В нея се определят задължения на работодателите да осигуряват разумни улеснения за хората с увреждания, които да им дават възможност да се включват във форми на заетост и обучение.

Специфичното законодателство в областта на БЗР, като Рамковата директива за БЗР (Директива 89/391/ЕИО), определя изискване към работодателите да предотвратяват рисковете при източника и да извършват оценки на риска на работното място. Този подход се доказа като полезен при определянето на необходимите улеснения в подкрепа на работниците с увреждания. Освен това в тези разпоредби се призовават дружествата и работодателите да осигуряват закрила на особено чувствителни групи лица от опасности, които конкретно ги засягат. Но предотвратяването на рисковете и улесненията в работата за всички работници може да даде възможност на работник с увреждане да продължи да работи.

В този контекст в Директивата относно изискванията за работното място (Директива 89/654/ЕИО) се подчертава необходимостта от специално внимание към аспекти като използваните от лица с увреждания врати, коридори, стълбища, душове, умивалници, работни станции и тоалетни.

Превенция на риска и насърчаване на здравето

Решаващ фактор в подкрепа на лицата с хронични заболявания и увреждания за оставането им на работа е въвеждането на стабилна система за управление на рисковете и насърчаване на здравето и благосъстоянието. Чрез намирането на решения в ключови области за работните места като злополуки, мускулно-скелетни смущения (МСС), свързан с работата стрес, излагане на въздействието на опасни вещества, свързани с работата заболявания и прекомерен шум, могат да се намалят вредите за хората и икономиките.

Завръщане на работа

За успешното връщане на хората с увреждания на работа след средно- и дългосрочно отсъствие по болест е от съществено значение да се използва добре планиран и систематичен подход. Поради това е от решаващо значение специалисти от различни дисциплини (здравни специалисти, трудови терапевти, експерти по достъпност и увреждания, специалисти по БЗР, персонал в областта на човешките ресурси и т.н.) да си сътрудничат при разработването и изпълнението на програми, които улесняват ефективното връщане на работа и устойчивата заетост на лицата с увреждания.

В предишни проучвания на EU-OSHA беше показано, че най-успешните планове съчетават ресурси за ранна интервенция със здравни грижи, съвети за улеснения на работното място и заетост, фокусирана върху работата психологическа подкрепа, професионално обучение и насоки и принос от системите за социална сигурност. Този специализиран подход отчита конкретните потребности и обстоятелства, както на работниците, така и на работодателите.

Улесненията на работното място могат да включват преразпределение на задачите и задълженията, приспособяване на оборудването, промяна на моделите на работа и преквалификация на работниците. Оценката на риска за безопасността и здравето може да спомогне за определяне на избора на улеснения.

Застаряване на работната сила

Делът на хората с увреждания обикновено се увеличава с възрастта, което е важен фактор предвид настоящото положение със застаряващата работна сила в Европа. В съчетание с увеличаването на възрастта за пенсиониране в много държави членки се очаква броят на работниците с увреждания в ЕС да продължи да нараства.

Поради това мерки като ефективно предотвратяване, достъпните работни места и всеобхватните политики за завръщане на работа се оказват безценни за предотвратяване на преждевременното напускане на работа и за поддържане на устойчив модел на работа.

Работа в условията на влошено здраве

Много лица с влошено здраве и увреждания могат да работят удобно при безопасни условия на труд с подходящи улеснения. Конкретната подкрепа и необходимите мерки зависят от лицето и неговото състояние. Ето няколко примера: 

  • Ракови заболявания: улесненията за завръщането на работа на преживелите раково заболяване могат да включват поетапно завръщане и по-гъвкав модел на работа.

  • Сърдечно-съдова болест (CVD):  следва да се сведат до минимум професионалните рискови фактори, които влияят върху хората със сърдечносъдови заболявания, като например интензивната работа, свързан с работата стрес, удължено работно време, работа на смени и нощна смяна, както и излагане на въздействието на химични вещества като въглероден оксид. Тези мерки следва да бъдат допълнени от инициативи за насърчаване на здравето на работното място, което включва физическа активност, здравословно хранене, намалена консумация на алкохол и тютюнопушене, както и редовни медицински прегледи на работното място с цел откриване на рискови фактори като хипертония или преддиабетни състояния.

  • Състояние след прекаран COVID-19: за улесняване завръщането на работа са необходими мерки в подкрепа на работниците с остри или по-продължителни симптоми на COVID-19, като например извънредно силна умора.

  • Психично здраве и стрес, свързан с работатаефективното управление на влошено психично здраве на работното място, независимо дали е свързано с работата или не, включва съчетание от превантивни мерки и подкрепа, например предоставяне на консултации и въвеждане на улеснения като гъвкави графици, допълнително обучение и помощ, както и намаляване на шума на работното място. Насърчава се също въвеждането на проактивен подход за превенция на самоубийството.

  • Ревматични заболявания и мускулно-скелетни смущенияревматичните заболявания и мускулно-скелетните смущения са сред най-често срещаните заболявания, свързани с работата в ЕС. Улесненията на работното място могат да включват гъвкаво работно време за улесняване провеждането на медицински прегледи, работа от разстояние, промяна на задачите с цел намаляване на физическото натоварване и ергономично оборудване.

За повече информация относно работниците с увреждания и БЗР, както и относно ефективната подкрепа в контекста на Европейския пакет за заетост на хората с увреждания, вижте статията в OSHwiki на EU-OSHA на тема Ill health, disability, employment and return to work (Влошено здраве, увреждания, заетост и връщане на работа). Тя съдържа изобилие от безценни ресурси.