Психосоциални рискове и стрес на работното място

Подобряване на безопасността и здравето на работещите в областта на личните и домакински услуги в Белгия

С повече от един милион клиенти в Белгия (една четвърт от домакинствата) секторът на ваучерите за услуги (наричан също сектор на личните и битовите услуги на равнището на ЕС) придоби съществено значение от създаването си през 2004 г. Работещите в него обаче са изправени напоследък пред все повече проблеми с безопасни условия на труд (ЗБУТ).

Тези предизвикателства в областта на ЗБУТ са представени в нов документ за обсъждане, като се отправят също препоръки за подобряване на благосъстоянието на работещите, включително чрез обучение и добри практики.

Успешно управление на психосоциалните рискове в микро- и малките предприятия в Европа

Работното натоварване, кратките срокове и високите изисквания на клиентите са най-често срещаните психосоциални рискове за малките предприятия. Пандемията от COVID-19 също оказа отрицателно въздействие върху живота на работещите лица и предприятията. Настоящият доклад, който допълва резултатите от проучването ESENER 2019, разглежда как микро- и малките предприятия управляват новите и нововъзникващите рискове.