Доброто управление на БЗР е добро за бизнеса

Подкрепа за спазване на разпоредбите в областта на здравословните и безопасни условия на труд: текущо проучване

Спазването на стандартите за безопасност и здраве при работа (БЗР) е изключително важно за защитата на работещите. В В нов раздел на уебсайта на EU-OSHA е представено проучване на Агенцията (2021—2024 г.) за анализ на факторите, засягащи спазването на правилата, и какви са възможностите за подобрения, по-специално сред микро- и малките предприятия.

Подобряване на спазването на разпоредбите в областта на БЗР

Подобряване на спазването на БЗР в ММП

За микро- и малките предприятия (ММП) спазването на разпоредбите за БЗР е особено трудно. Същевременно в предишно проучване на EU-OSHA се установява, че определени външни фактори влияят силно върху спазването на БЗР в ММП:

  • правното прилагане на разпоредбите
  • влияние на веригата за доставки
  • външни услуги за БЗР
  • социални или секторни правила
  • финансова подкрепа.

Целта на тази дейност е да проследи развитието на тези констатации, като се разгледат видовете предлагана подкрепа и се изследват иновативни стратегии за подкрепа на спазването на правилата. Въпреки че ММП са в центъра на внимание, взета е предвид и важната роля на по-големите фирми за създаване на среда, насърчаваща спазването на правилата.

Фази на изследователската програма

След първоначалния обобщаващ преглед на спазването на БЗР бяха идентифицирани две основни посоки на изследване за допълнителни задълбочени проучвания:

  • Първата е свързана с пазарни подходи за насърчаване на БЗР и разглежда политиките и стратегиите, които влияят на веригата за доставки с оглед да се подобри спазването на разпоредбите за БЗР, като се фокусират по-специално върху селскостопанския, хранителния и строителния сектор.
  • Втората посока се съсредоточава върху влиянието на държавата, а именно регулаторни и прилагащи подходи за осигуряване на спазване на БЗР, за установяване на иновативни практики, възприети от инспекторатите, и услуги на превенция в помощ на БЗР.

Въздействието на COVID-19 за спазването на БЗР

Освен това обобщаващият преглед установи нуждата да се разгледа как предизвикателствата, поставени от COVID-19, засягат спазването на БЗР. Това става най-очевидно в селскостопанския, хранителния и строителния сектор, тъй като работещите в тези сектори са сред най-засегнатите от пандемията и смущенията във веригата на доставки. Проучването има за цел да предостави информация за разработването на политики, които подобряват условията на труд, като помагат на предприятията да спазват разпоредбите в областта на БЗР.