Свързани с трудовата дейност мускулно-скелетни смущения: защо са толкова разпространени? Факти от преглед на литературата
04/05/2020 Тип: Доклади 69 страници

Свързани с трудовата дейност мускулно-скелетни смущения: защо са толкова разпространени? Факти от преглед на литературата

Keywords:Campaign 2020-2022, Мускулно-скелетни смущения, Policy Makers

В този преглед на литературата се изследват причините за продължаващото разпространение на мускулно-скелетни смущения (МСС) сред работещите в ЕС. Въпреки законодателството и превантивните мерки, нивата на свързаните с работата МСС остават високи.

Авторите определят факторите, които влияят на разпространението на МСС сред работната сила, включително променящите се начини на работа, възраст и пол, здравословно поведение и убеждения, психо-социални фактори и социално-икономически различия. Те заключават, че се нуждаем от нови подходи за предотвратяване на МСС, и отправят препоръки.

Това включва приемане на по-цялостен подход към оценката на риска, съчетаващ физически и психосоциални рискове, като и в двата случая работниците са изложени на риск от настъпване на МСС.

Download in:EN

Допълнителни публикации по темата