Жените и застаряващата работна сила: последици за безопасността и здравето при работа — Преглед на проучванията — Резюме

Keywords:

В този документ са обобщени констатациите относно взаимодействието между пола и възрастта в контекста на безопасността и здравето при работа. Изтъкната е необходимостта да се вземат предвид дължащите се на възрастта промени, разликите, свързани с биологичния пол, напр. менопаузата, за която липсват изследвания, и разликите, свързани със социалния пол, включително вертикална сегрегация (йерархични разлики) и хоризонтална сегрегация (различни доминиращи сектори), които излагат жените на рискове, различни от тези при мъжете. Когато тези различия продължават през целия трудов живот, се налага заключението, че както полът, така и застаряването трябва да се включат в оценката на риска с подход, основан на жизнения цикъл.

Изтегляне in: en