Резюме - Управление на психосоциалните рискове в европейските микро- и малки предприятия: Качествени данни от Третото европейско проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER 2019)

Keywords:

В настоящия доклад са представени основните констатации от проучване относно управлението на психосоциалните рискове на работните места в Европа. Докладът се основава на качествени данни от проведени анкети в микро- и малки предприятия (ММП) в Дания, Германия, Испания, Хърватия, Нидерландия и Полша, като всички те участваха в Третото европейско проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER 2019).

В настоящия доклад се предоставя информация, която помага да се проучи как управлението на психосоциалните рискове е организирано в ММП, така както е съобщено от ръководителите и работещите. Информацията помага за по-доброто разбиране на съществуващите фактори относно средата, в която работят дружествата, включително условията на национално равнище, икономическите фактори и свързани с работата проблеми.

Проучването потвърждава констатациите на ESENER 2019, че осигуряването на по-голяма гъвкавост при организирането на задачите и работното време от страна на самите работещи е основно средство за предотвратяване на психологически рискове и води до справяне с последиците пандемията от COVID-19 в сектора на заетостта, посочени от анкетираните.

Изтегляне in: de | en | et | fi | fr | lt | nl | pt | sl |