Преглед на успешни бенчмаркинг инициативи за здравословни и безопасни условия на труд
07/07/2015 Тип: Доклади 4 страници

Преглед на успешни бенчмаркинг инициативи за здравословни и безопасни условия на труд

Keywords:Превенция на злополуки, , Доброто управление на БЗР е добро за бизнеса, Лидерство, Участие на работниците

В рамките на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) бенчмаркингът е дефиниран като „планиран процес, чрез който една организация сравнява своите процеси и производителност, свързани със здравето и безопасността, с други организации, за да научи как да намали злополуките и лошото здраве, да подобри спазването на законодателството за здравето и безопасността и/или да намали разходите за съответствие“. С помощта на това определение основната цел на този проект беше да се направи преглед на схемите за бенчмаркинг на здравословните и безопасни условия на труд (OSH), които са създадени в сектора, в държавата членка или на европейско ниво. Изследването също така има за цел да направи оценка на ползите, които такива схеми могат да предоставят, както и техните ограничения, и да идентифицира ключовите фактори и основните пречки за техния успех.

Download in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SL

Допълнителни публикации по темата