Представяне — стойността на безопасността и здравето при работа и разходите за обществото поради свързани с работата увреждания и заболявания
24/08/2020 Тип: Презентации 27 страници

Представяне — стойността на безопасността и здравето при работа и разходите за обществото поради свързани с работата увреждания и заболявания

Keywords:Доброто управление на БЗР е добро за бизнеса

В доклада се обобщават констатациите от втория етап на проекта на EU-OSHA за оценка на европейско равнище на разходите за професионални увреждания, заболявания и смъртни случаи. Разработени са два подхода за оценка на разходите:

  • подход „от долу нагоре“, основан на конкретните компоненти на разходите — преки, непреки и нематериални разходи
  • подход „от горе надолу“, основан на данни на международно равнище за икономическата тежест от увреждания и заболявания.

Оценката на разходите се съсредоточава върху пет държави — Финландия, Германия, Нидерландия, Италия и Полша — за които са налични достатъчно данни и които са представителни за различните географски условия, индустрии и социални системи в Европа. Сравнени са резултатите от всички модели, разгледани са силните и слабите страни и са анализирани последиците за създателите на политики.

Изтегляне in:DA | DE | EL | EN | FI | FR | LT | MT | PL | RO | SV

Допълнителни публикации по темата