Безопасност и здраве при работа през цифрови платформи — поуките от разпоредби, политики, действия и инициативи

Keywords:

Разпространението и дейността на онлайн платформите, използвани за търсене и предлагане на работна ръка в ЕС бързо се увеличиха през последните 10 години. Реакциите на тази нововъзникваща икономика на цифровите платформи първоначално бяха ограничени и предимно от страна на предприятия, работници и техните представителни организации, както и от авторите на политики на местно и регионално равнище. Оттогава на това явление се обръща все по-голямо внимание на равнището на ЕС и на национално равнище в държавите членки, като понастоящем се поставя по-голям акцент на условията на труд и безопасността и здравето при работа (БЗР) на работещите през цифрови платформи.

В настоящия преглед на политиките се очертават основните констатации и заключения от задълбочено проучване на свързаните с БЗР разпоредби, политики, стратегии, инициативи, действия и програми. За основа служат четири примера от практиката, преглед на писмени източници и консултация с националните фокусни точки на EU-OSHA.

Проучени са предизвикателствата в областта на БЗР и реакциите на работата през цифрови платформи, както и развитията в Испания, Италия и Франция. В четири ключови заключения за авторите на политики и органите, отговорни за вземането на решения, са представени съображенията за постигане на напредък и конкретни препоръки за подобрения по въпросите на БЗР във връзка с работата през цифрови платформи.

Изтегляне in: en | fr |