Управление на безопасността и здравето на работните места в ЕС — доказателства от Второто европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER-2)
15/02/2018 Тип: Доклади 68 страници

Управление на безопасността и здравето на работните места в ЕС — доказателства от Второто европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER-2)

Keywords:ESENER, Researchers

В доклада се посочва, че ако ръководството и представителите на работниците и служителите се ангажират с въпросите на управлението на БЗР, може значително да се увеличи вероятността дадено предприятие да въведе добра практика.

Подчертава се също необходимостта да се подпомагат малките и средните предприятия (МСП), що се отнася до БЗР, по линия на Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014—2020 г. и на европейския стълб на социалните права.

Тенденцията организациите да обръщат внимание по-скоро на традиционните аспекти на БЗР, свързани с безопасността, отколкото на рисковете за здравето и психосоциалните рискове, също беше изтъкната като област, върху която трябва да се работи, особено при МСП и в определени сектори.

Download in:EN

Допълнителни публикации по темата