Подобряване на оборудването чрез привличане на участието на работници с цел предотвратяване на рисковете при ръчна обработка в завод за PVC

Keywords:

Работниците в промишлени предприятия често трябва да вдигат, носят и теглят тежки товари. Това означава многократно използване на едни и същи части на тялото, което излага работниците на риск от мускулно-скелетни смущения (МСС). В този случай от практиката са разгледани основаните на участие мерки за намеса с цел подобряване на оборудването и условията на труд в голямо производствено предприятие за PVC във Франция.

В мерките са участвали работници от завода, ръководството, членове на комитета по безопасност и здраве и регионалната здравноосигурителна каса, а целта е подобряване на автоматизирана машина, която създава рискове.

В резултат в завода е внедрена новоразработена машина, която отговаря на изискванията за превенция на риска, и е удобна за ползване от работниците.  

Изтегляне in: en | mt | ro | sk |