Работа с фумигирани контейнери в пристанищата — рискове за здравето и практики за превенция
10/04/2018 Тип: Доклади 54 страници

Работа с фумигирани контейнери в пристанищата — рискове за здравето и практики за превенция

Keywords:Превенция на злополуки, Опасни вещества, Транспорт

В доклада се разглеждат потенциалните рискове за безопасността и здравето, произтичащи от работата с фумигирани с пестициди контейнери в пристанищата.

Авторите правят преглед на законодателството, установяват рисковете и представят практически примери за превантивни мерки и стратегии. Те стигат до заключението, че в знанията са налице съществени пропуски. Проблемът се подценява също така и поради лошо водена документация за неблагоприятното въздействие върху здравето, както и поради факта, че фумигираните контейнери рядко биват етикетирани.

Авторите препоръчват да се отдаде приоритет на мерките за контрол, например оценка на риска на контейнерите преди отваряне, рутинна проверка на контейнерите, които пристигат в пристанищата, и на мерките за прилагане на нормативната уредба относно етикетирането на контейнери.

Download in:EN

Допълнителни публикации по темата