Четвъртата индустриална революция и социалните иновации на работното място
27/08/2019 Тип: Документи за обсъждане 9 страници

Четвъртата индустриална революция и социалните иновации на работното място

Keywords:Нововъзникващи рискове

Когато говорим за бъдещето на труда, имаме предвид най-вече техническите развития. В този документ разглеждаме социалните иновации в контекста на цифровизацията и тяхното влияние върху работните позиции, работниците и работната среда в бъдещето, както и препятствията, които те ще донесат пред регулирането и управлението на безопасността и здравето при работа (БЗР).

В статията се описва новото иновативно общество и новите бизнес модели, при които все повече се работи онлайн, а не в офисни пространства, като лицата често остават на свободна практика. Обсъжда се необходимостта от устойчивост и приспособимост на отделните лица, произтичащите от това нови видове заетост и специфичните предизвикателства, пред които са изправени новодошлите и по-възрастните участници на пазара на труда, наред с необходимостта от преориентиране на организациите в областта на БЗР към подпомагане на отделните лица.

Download in:EN

Допълнителни публикации по темата