Резюме — стойността на безопасността и здравето при работа и разходите за обществото поради свързани с работата увреждания и заболявания
22/07/2019 Тип: Доклади 10 страници

Резюме — стойността на безопасността и здравето при работа и разходите за обществото поради свързани с работата увреждания и заболявания

Keywords:Доброто управление на БЗР е добро за бизнеса

В доклада се представят констатациите от втория етап на проекта на EU-OSHA за оценка на разходите за професионални увреждания, заболявания и смъртни случаи на европейско равнище. Разработени са два подхода за оценка на разходите:

  1. подход „от долу нагоре“, основан на конкретните компоненти на разходите — преки, непреки и нематериални разходи;
  2. подход „от горе надолу“, основан на данни на международно равнище за икономическата тежест от увреждания и заболявания.

Оценката на разходите се съсредоточава върху пет държави — Финландия, Германия, Нидерландия, Италия и Полша — за които са налични достатъчно данни и които са представителни за различните географски условия, индустрии и социални системи в Европа. Сравнени са резултатите от всички модели, разгледани са силните и слабите страни и са анализирани последиците за създателите на политики.

Изтегляне in:CS | DA | DE | EL | EN | ET | FI | FR | IT | LT | LV | MT | PL | RO | SL | SV

Допълнителни публикации по темата