Кратко изложение Управлението на психо-социалните рискове на работните места в ЕС — доказателства от Второто европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER-2)
22/06/2018 Тип: Доклади 9 страници

Кратко изложение Управлението на психо-социалните рискове на работните места в ЕС — доказателства от Второто европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER-2)

Keywords:ESENER

В настоящия доклад се разглеждат пречките и движещите сили относно управлението на психо-социалните рискове на работното място, както и начинът, по който те се влияят от различната национална и организационна среда. Нараства експозицията на работниците на психо-социални рискове. Въпреки това равнището на риска и ефективността на управлението варират в различните сектори и държави.

Въз основа на констатациите от количествения анализ на данните от ESENER-2, съчетан с други специфични за отделните държави данни, се вижда, че националният контекст — културата, икономиката и инициативите за здравословни и безопасни условия на труд на социалните партньори — е свързан със степента на управление на психо-социалните рискове на работното място. В доклада също така се посочва, че ангажиментът на ръководството и участието на работниците са вероятно най-ефективните организационни движещи сили за управлението на психо-социалните рискове, независимо от националния контекст. Обсъждат се и практическите последици от тези констатации.

Download in:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | LT | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Допълнителни публикации по темата