Информационен документ за ESENER 2019
07/05/2020 Тип: Доклади 64 страници

Информационен документ за ESENER 2019

Keywords:ESENER, Microenterprises, Policy Makers

Публикацията представлява резюме на основните констатации от проучването ESENER от 2019 г., в което се показват рисковите фактори на работни места, пораждащи най-голяма загриженост, равнището на участие на работниците и служителите в мерките за преодоляване на тези проблеми и причините, поради които съществува или не съществува управление на БЗР на работните места. За първи път резултатите показват как се е изменило положението в сравнение с предишното проучване през 2014 г. и е включен раздел за нововъзникналия проблем, свързан с цифровизацията.

Резултатите от проучването представляват интерес за авторите на политики, работодателите и други. Те ни помагат да разберем нуждата от по-добра защита на работещите и осигуряване на благосъстоянието на работещите на работното им място.

Download in:EN

Допълнителни публикации по темата