Цифровизация и безопасност и здраве при работа — изследователска програма на EU-OSHA
16/12/2019 Тип: Преглед на проекта 13 страници

Цифровизация и безопасност и здраве при работа — изследователска програма на EU-OSHA

Keywords:Цифровизация, ICT/digitalisation, Нововъзникващи рискове

В настоящата брошура се обобщава работата на EU-OSHA в областта на цифровизацията и безопасността и здравето при работа (БЗР) — която включва прогнозен проект, мащабен преглед на БЗР и кампания за здравословни работни места. В нея се разглеждат потенциалът на цифровизацията и въздействието ѝ върху професионалния живот и безопасността и здравето на работниците. В нея също така се вземат предвид предизвикателствата в областта на БЗР и как те могат да бъдат преодолени с цел увеличаване до максимум на възможностите на цифровите технологии, включително за подобряване на условията на работа.

Цифровизацията променя бързо света на труда. Изследователската програма на EU-OSHA има за цел да предостави за създателите на политики, изследователите и работните места надеждна информация относно потенциалните въздействия върху БЗР, така че да могат да предприемат навременни и ефективни действия за гарантиране на безопасността и здравето на работниците.

Download in:EN

Допълнителни публикации по темата