Кръговата икономика и БЗР: резюме на проекта и следващи стъпки

Keywords:

С прилагането от ЕС на по-екологично устойчиви политики, включително инициативи за създаване на кръгова икономика, се очаква те да окажат въздействие върху изменението на климата, работните места и безопасността и здравето при работа (БЗР).

Това резюме на прогнозния проект на EU-OSHA представя предвиждания за бъдещото въздействие върху околната среда, работните места и БЗР от въвеждането на кръговата икономика. В него се разглеждат развитието и основните характеристики на четири различни сценария с фокус върху кръговата икономика и тяхното въздействие върху условията на труд и евентуалните последствия за БЗР през 2040 г.

Обзорът завършва с подробна информация за следващите стъпки по проекта с цел съобщаване на резултатите на заинтересованите страни, така че бъдещите решения в областта на политиките на ЕС да направят труда по-безопасен и по-здравословен.

Изтегляне in: en | pl | ro |