Действия на инспекторатите по труда и социалната сигурност за подобряване на здравословните и безопасността и здравето при работа при работа през платформи

Keywords:

Работата през цифрови платформи поставя предизвикателства пред разпоредбите в областта на труда и безопасността и здравето при работа (БЗР), както и тяхното наблюдение и прилагане. Това има последици за работата на инспекторатите по труда и социалната сигурност, както и за работещите през платформи по отношение на техния статус и условия на труд.

Това проучване на конкретен случай дава задълбочена представа за функциите и действията на инспекторатите по труда и социалната сигурност по отношение на БЗР във връзка с работата през цифрови платформи. Чрез по-внимателно проучване на някои инициативи на инспекторати в Белгия, Испания и Полша, в доклада се очертават поуките, които могат да бъдат извлечени от проблемите, с които тези служби са се сблъскали, както и разработените стратегии за справяне с тях.

Обсъжда се отражението върху политиките, като са очертани ключови моменти, свързани с основни проблеми, които остават нерешени, като неясния трудов статус на работещите през платформи. Сред добрите практики, които държавите членки могат да ползват като примери, са тези за важността на координираните действия, повишаването на осведомеността, изграждането на капацитет и обучението на инспекторите.

Изтегляне in: en | fr | sl |