You are here

Защита на неприкосновеността на личния живот

Организационна част от Агенцията, на която е възложено обработването на лични данни

Andrew Smith, началник на отдел „Комуникация и популяризиране“

Цел на обработката

Целта на операцията по обработка на данни е създаването на ваше потребителско име. Предоставеният електронен адрес и имената се съхраняват в нашите сървъри, намиращи се на територията на ЕС.

 

Вид на обработваните данни

Име и фамилия ___________________________________

Адрес на електронната поща

 

Правно основание

Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа и последващи изменения.

 

Законност на обработката

Обработката се основава на член 5, буква a) от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (наричан по-нататък Регламент (ЕО) № 45/2001).

 

Получатели на данни

Достъп до личните данни от страна на други лица, освен самия партньор, се предоставя въз основа на функцията и отговорностите на съответните субекти на данни (принцип „необходимост да се знае“):

  • Надлежно определени служители на ЕU-OSHA
  • Външен доставчик, който хоства и поддържа сървъра на ЕU-OSHA
  • Правна служба, Съд на публичната служба, Европейски надзорен орган по защита на данните, Европейската служба за борба с измамите (ОLAF), Европейски омбудсман, Сметна палата, Служба за вътрешен одит, ако е приложимо.

Само сътрудници, изпълнители и служители на Агенцията имат право да влизат с единствената цел да работят в уебсайта.

В такива случаи се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. ЕU-OSHA няма да разкрива лични данни на трети страни. ЕU-OSHA няма да разгласява лични данни за директен маркетинг с търговски цели.

 

Бисквитки (Cookies)

Уебсайтът на ЕU-OSHA не събира статистически данни от влезлите в него потребители. Той обаче ще поставя временни бисквитки, когато го посещавате. Те ще бъдат заличени, когато затворите сесията на браузъра. Допълнителни бисквитки могат да бъдат поставени, когато влизате, за да се избегне изписването на вашето потребителско име (или по избор парола) при следващото ви посещение. Те се запазват до 30 дни. Можете да заличите тези бисквитки след употребата, ако използвате публичен компютър и не желаете да разкриете потребителското си име на бъдещите потребители на компютъра. (Ако е така, заличете също кешираната памет на браузъра.) Бисквитките не съдържат лична информация за вас и не могат да се използват за идентифицирането на даден потребител.

Този уебсайт използва софтуер Рiwik за генериране на статистически данни от уебсайта, който е изцяло хостван в сървърите на ЕU-OSHA, разположени в Европейския съюз. Рiwik ще съхрани сookies в компютъра ви, но няма да бъдат събирани лични данни. Анонимен идентификационен код ще даде възможност на Рiwik да идентифицира вашата сесия, но този код е без стойност за всички други и не може да се използва за идентифициране на индивидуален потребител.

Ако не желаете ЕU-OSHA да проследи дейността ви чрез Рiwik, можете да се изключите от този софтуер, като кликнете върху долното каре.

Права на субекта на данни

Субектите на данни имат правото на достъп, коригиране и блокиране на своята информация (в случай на неточност на данните), да поискат заличаването на данните и да възразят срещу тяхната обработка в случаите, предвидени в членове 13, 14, 15, 16 и 18 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Ако имате запитвания или оплаквания относно събирането, обработването или използването на вашите лични данни, можете да се свържете с нас на адрес: information@osha.europa.eu, като в „относно“ посочите „защита на данните“.

Информация за периода на запазване на данни

Данните ще бъдат запазени от Агенцията, докато това е необходимо за създаването на анонимни статистически отчети.

Мерки за сигурност

Вземаме адекватни мерки за сигурност за защита от неразрешен достъп, изменение, оповестяване или унищожаване на данни. Сред тези мерки са вътрешни прегледи на нашите практики на събиране, съхранение и обработване на данни и мерки за сигурност, в това число съответно кодиране на комуникацията и мерки за физическа сигурност за защита от неразрешен достъп до системите, в които съхраняваме лични данни.

Искания за информация

За всякаква допълнителна информация във връзка с обработката на личните си данни субектите могат да се обърнат към служителя за защита на личните данни на EU-OSHA на адрес: dpo@osha.europa.eu.

Обръщане към ЕНОЗД

Субектите на данни имат право да се обърнат към Европейския надзорен орган по защита на данните: http://www.edps.europa.eu, ако сметнат, че операции по обработката на данни не са в съответствие с Регламент (EО) № 45/2001.