Предишни кампании „Здравословни работни места“

Previous Healthy Workplaces Campaigns

Кампаниите „Здравословни работни места“ се провеждат от 2000 г., а преди са се наричали „Европейски седмици за безопасност и здраве при работа“.

През 2007 г. продължителността на всяка кампания се удължи от една на две години в отговор на нарастващата нужда от повишаване на осведомеността по въпросите на безопасността и здравето при работа на различни нива чрез предоставяне на достъпни данни, информация и инструменти в рамките на по-продължителен период от време.

Кампаниите стават все по-ефективни благодарение на:

  • по-широка и по-стабилна мрежа от заинтересовани страни, партньори на кампанията и медийни партньори, ангажирани с целите на кампанията,
  • повече материали, които се създават в резултат от кампанията и се разпространяват или могат да се намерят в интернет,
  • по-широко медийно покритие, обхващащо по-разнородна и международна аудитория,
  • разработване на повече ресурси и нови инициативи.

Успехът на кампаниите „Здравословни работни места“, техният капацитет да проникват на различни нива в организациите и положителният „каскаден ефект“ от авторите на политики към производството се дължат до голяма степен на силната ангажираност и усилията на голяма мрежа от партньори, обхващаща всички професионални профили в голям брой сектори на икономическа дейност. Тази мрежа е изключително важна за насърчаването на здравословни и безопасни условия на труд в различните сектори из цяла Европа.

Прочетете повече за предишните кампании

2016—2017 г.: Здравословни работни места за всички възрасти

Кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“ популяризира важната роля на балансирания труд — а именно безопасни и здравословни условия на труд от началото до края на професионалния живот на хората. В контекста на застаряващата работна сила в Европа и увеличаването на пенсионната възраст става още по-важно да се осигурят безопасни, здравословни и справедливи условия на труд. Това ще позволи на хората да работят по-дълго и да се пенсионират в добро здраве. Кампанията обръща основно внимание на начините за управление на БЗР в условията на застаряваща работна сила и насърчава обмена на информация и полезни практики. Демографските промени оказват влияние върху повечето работни места в Европа. Същевременно чрез въвеждането на мерки, гарантиращи, че трудът е балансиран, предприятията и организациите могат да намалят до минимум отрицателните ефекти и да увеличат производителността, като осигурят по-безопасни и по-здравословни условията на труд за всички.
Може да посетите архива на материалите тук.

2014 г.—2015 г.: Здравословни работни места - управлявай стреса!

healthy workplaces campaign 2014

В Европа стресът е на второ място сред най-често срещаните здравословни проблеми на работното място и за него се счита, че наред с други психосоциални рискове той е причината за над половината (50—60 %) от всички загубени работни дни. Наличието на неблагоприятна работна среда може да окаже значително отрицателно въздействие върху здравето на работниците и служителите.

Психосоциални рискове възникват на всяко работно място, но те могат успешно да се оценяват и управляват дори с ограничени ресурси. Тази кампания осигурява подкрепа и насоки за работниците и работодателите при управлението на стреса на работното място и психосоциалните рискове и насърчава използването на практически и лесни за употреба инструменти за улеснение в това отношение.

2012 г.—2013 г.: Да работим заедно за превенция на риска

кампания за здравословни работни места 2012 г.

Кампанията на агенцията за 2012 —2013 г. е насочена към превенция на риска. Казано по-просто, превенцията се отнася до управлението на свързани с работата рискове, като крайната цел е намаляване на броя на трудовите злополуки и професионалните заболявания.

Крайната отговорност за управлението на риска се носи от работодателите и висшето ръководство, но без активното участие на работниците техните усилия са обречени на неуспех.

Поради тези причини кампанията обръща специално внимание на важността на управлението на висшето ръководство и собствениците, работещи в тандем с активното участие на работниците.

2010 г.—2011 г.: Безопасна поддръжка


Поддръжката е много често извършвана дейност: тя се извършва на всяко работно място във всеки промишлен сектор и касае всяко едно лице на всяко ниво (не само работниците, в чиито длъжностни характеристики е включена „поддръжка“).

Кампанията набляга на важността на безопасната поддръжка като основа на доброто здраве и безопасната работна практика.

И макар че в различните промишлени сектори специфичните детайли се различават (в зависимост например от специфичните видове машини, които се използват), тя определи общите принципи за правилната поддръжка във всички различни европейски работни места.

Цели на кампанията

  • повишаване на осведомеността относно значението на поддръжката за безопасността и здравето на работниците, за рисковете, свързани с нея, и за необходимостта от безопасно извършване на дейностите по поддръжката,
  • повишаване на осведомеността относно нормативните и другите отговорности на работодателите за безопасното извършване на дейностите по поддръжката и икономическото основание за това,
  • насърчаване на прост структуриран подход за управление на безопасността и здравето при извършване на дейности по поддръжката, основан на подходяща оценка на риска (петте основни правила).

Разбира се, крайната цел е да се допринесе за намаляване на броя на лицата с наранявания или влошено здравословно състояние в резултат от неправилно извършени дейности по поддръжката или липса на такава, сега и за в бъдеще.

Допълнителна информация:

2008 г.—2009 г.: Оценка на риска


Оценката на риска е основен елемент при управлението на здравето и безопасността на работното място.

Общата цел на тази кампания беше да насърчи един цялостен подход за управление на оценката на риска, като помогне на организациите да я извършват системно и да действат в съответствие с нейните резултати.

Тя имаше за цел да повиши информираността за законовите задължения на работодателите за извършване на оценки на риска, а също така да разясни процеса на оценка на риска; оценката на риска не е непременно сложна, бюрократична и извършвана само от експерти. Тя защити един лесен, поетапен подход, както и подход, в който се правят консултации със и се търси участието на работната сила.

Нашият онлайн интерактивен инструмент за оценка на риска (OiRA) е наследството от тази кампания и може да се разглежда като отговорът на 21 век на предизвикателството за насърчаване на здравето и безопасността при работа в микро и малки предприятия. Проектът OiRA има потенциала да помогне на хиляди малки предприятия в целия ЕС да извършват оценки на риска по лесен и икономически ефективен начин.

Допълнителна информация:

2007 г.—2008 г.: Инициативата за здравословно и безопасно работно място


Инициативата за здравословно и безопасно работно място имаше за цел да предостави на работодателите и на работниците в малки и средни предприятия (МСП) лесен достъп до информация за това как да направят своите работни места по-безопасни, по-здравословни и по-продуктивни.

Тя се проведе в 12 европейски държави членки: Кипър, Чешка република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словашка република, Словения, България и Румъния, както и в Турция и Хърватия.

Кампанията беше насочена към МСП с посланието: „Безопасността и здравето при работа касаят всички. Добре е за теб. Добре е за бизнеса!“

Допълнителна информация: OSHwiki

2007 г.: Облекчете товара (мускулно-скелетни смущения)


Мускулно-скелетните смущения (МСС), които засягат мускулите, ставите, сухожилията, ставните връзки и нервите, са най-честата причина за отсъствие от работа в практически всички държави членки на ЕС.

Кампанията имаше за цел да насърчи един цялостен подход на управление на този проблем, като наблегне на идеята, че работодателите, служителите и правителството следва да работят съвместно за справяне с МСС.

Тя подчерта концепцията за „управление на товара“: която взема под внимание не само товара, който се носи, например, но всички влияния, които въздействат на тялото като екологичните фактори и темпото на извършване на задачите.

Тя подчерта и важността от управлението на запазването, рехабилитацията и връщането на работа на онези, които страдат или са страдали от МСС.

Допълнителна информация: Мускулно-скелетните смущения

2006 г.: Безопасен старт — млади работници


Тази кампания имаше за цел да гарантира, че младите хора получават безопасен и здравословен старт на професионалния си живот.

Младите хора са особено уязвими в работни среди, където често пъти не им се предоставят подходящи условия за безопасна и здравословна работа.

Много от злополуките и здравословните проблеми, които засягат младите работници обаче са предотвратими, а младите хора са възприемчиви към информация относно безопасността и здравето при работа и когато имат информация за потенциалните опасности, ще действат, за да се защитят.

Тази кампания включваше насърчаването на осведомеността за рисковете сред младите хора и работодателите на работното място, а също и в училища и колежи: в опит да достигне до младите хора в ранна възраст, да създаде у тях култура на превенция на риска.

Допълнителна информация: Младите хора

2005 г.: Спрете този шум!


Десетки милиони служители в Европа са изложени на потенциално опасни нива на шум най-малко през една четвърт от времето, прекарано на работа, и тук не става въпрос само за работниците в отрасли като строителство или производство, които са в риск.

Шумът може да бъде проблем в много работни среди, от фабрики до земеделски стопанства, от кол центрове до концертни зали.

Тази кампания обърна внимание на въпроса за управлението на шума на работното място, като заключителната фраза беше „Шумът на работното място — той може да ви коства не само слуха“.

Допълнителна информация: OSHwiki

2004 г.: Да строим безопасно


Строителството е един от най-големите промишлени сектори в Европа.

За съжаление този сектор притежава и едни от най-лошите показатели по отношение безопасността и здравето при работа, проблем, който струва на фирмите и данъкоплатците милиарди евро годишно, като в тези числа не влиза ужасяващото човешко страдание.

Тази кампания беше предназначена да помогне на всички заинтересовани страни в сектора да създадат една по-безопасна, по-здравословна и по-продуктивна работна среда.

Допълнителна информация: OSHwiki

2003 г.: Опасни вещества — работи внимателно


Милиони работници в цяла Европа са изложени на опасни вещества на работните си места и невъзможността за контролиране на свързаните рискове може да увреди човешкото здраве по много различни начини.

Европейското законодателство определя задълженията на работодателите да управляват тези рискове и предлага многобройни насоки за работодатели и работници, но то трябва да се прилага, за да се защити здравето на работниците.

Основна цел на тази кампания беше повишаването на информираността за рисковете и стимулирането на действия за намаляване на рисковете за здравето при използването на опасни вещества.

Допълнителна информация: Опасни вещества

2002 г.: Да поработим върху стреса


Стресът е отговорен за загубата на милиони трудодни всяка година.

Твърде голям брой от жертвите понасят това страдание мълчаливо и много дружества не разбират до каква степен стресът се отразява на бизнес резултатите им.

Тази кампания беше насочена върху превенцията и управлението на стреса на работното място.

Допълнителна информация: стресът

2001 г.: Успехът е да нямаш злополука


Всяка година хиляди хора загиват при трудови злополуки в целия Европейски съюз, а милиони злополуки водят до отсъствие от работа за повече от три дни.

Проблемът е особено сериозен в малките и средните предприятия.

Тази кампания беше насочена към превенцията на трудови злополуки.

Допълнителна информация: теми

2000 г.: Да оставим мускулно-скелетните смущения зад гърба си


Мускулно-скелетните смущения (МСС) са едно от най-често срещаните професионални заболявания, които засягат милиони европейски работници във всички сектори на заетост и струват милиарди евро на работодателите.

Голяма част от проблема обаче може да се предотврати или намали чрез спазването на съществуващите разпоредби за здраве и безопасност при работа и насоки за добри практики.

Първата от кампаниите на EU-OSHA беше насочена към ефективното управление на рисковете от МСС.

Допълнителна информация: Мускулно-скелетните смущения

Допълнителна информация: теми

Европейски кампании на SLIC