Акценти

16/01/2020

Непрекъснато променящият се свят на труда носи нови рискове за безопасността и здравето на работниците и затова трябва да общуваме и да обменяме добри практики между предприятията и държавите членки, насочени към фирмите, центровете на компетенции и производствата на местно ниво.

03/01/2020

По време на своето председателство на Съвета на ЕС, започващо на 1 януари 2020 г., Хърватия ще насърчава „силна Европа в един свят на предизвикателства“.

Хърватското председателство поема ангажимент за укрепване на Европейския стълб на социалните права и ползите му за гражданите на Европа по отношение на справедливите условия на труд и здравеопазването, както и за максимално увеличаване на възможностите, предлагани от цифровизацията по отношение на устойчивия растеж.

20/12/2019

Laura Artal via pixabay.com

Какво правят държавите в Европа и извън нея за справяне със свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС)? В нашите нови 25 проучвания на конкретни случаи се разглеждат различни национални инициативи в областта на политиката, имащи за цел превенция и управление на МСС. В тях се очертават постигнатото от всяка инициатива, факторите за успех и предизвикателствата, както и потенциала за прехвърляемост към други сектори или държави.

17/12/2019

В навечерието на 2020 г. е време за равносметка: поглеждаме назад към 25-ата година от нашето съществуване, изпълнена с дейности за повишаване на осведомеността и научноизследователски дейности — резултатите от нашите постоянни усилия за подобряване на условията на труд в Европа.

Благодарение на нашата активна мрежа от национални фокусни точки, социални партньори, партньори в кампании и други заинтересовани страни нашето послание за насърчаване на култура за превенция на риска беше широко разпространено през 2019 г.

16/12/2019

Невероятният потенциал на цифровите технологии преобразява работното място, но какво означава това за безопасността и здравето на работещите? В новата ни брошура се прави кратък преглед на нашата текуща дейност в сферата на цифровизацията — включително на неотдавнашен проект за прогнози — и на нейното въздействие върху безопасността и здравето при работа (БЗР).

13/12/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

След успешна среща на високо равнище за приключване на кампанията EU-OSHA изказва благодарност на всички партньори за участието им в кампанията Здравословните работни места управляват опасните вещества за 2018—2019 г. Кампанията беше толкова ефективна именно благодарение на тяхната усилена работа.

Подготовката за следващата кампания вече е в ход. Кампанията за 2020—2022 г. — Здравословните работни места облекчават товара — е насочена към мускулно-скелетните смущения (МСС), един постоянен проблем, засягащ милиони работници в цяла Европа.

09/12/2019

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

Двудневното събитие, проведено в Билбао, събра на едно място създателите на политики, социалните партньори, фокусните точки на EU-OSHA, официалните партньори на кампанията, медийните партньори и други заинтересовани страни, за да бъде отбелязан краят на кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“.

05/12/2019

Сред многобройните ресурси на кампанията Здравословни работни места 2018—2019 г. електронният инструмент на EU-OSHA за опасните вещества и химическите продукти има за цел да предостави на предприятията необходимата информация и съвети, за да могат те да оценяват и управляват рисковете, свързаните със здравословните и безопасни условия на труд. 

03/12/2019

Тъй като годината, през която EU-OSHA чества 25-тата си годишнина отива към своя край, в нашата последна статия от поредицата ние разглеждаме действията, които Агенцията извършва, за да предвиди нови и нововъзникващи предизвикателства пред безопасността и здравето на работниците.

Pages

Pages