Акценти

13/12/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

След успешна среща на високо равнище за приключване на кампанията EU-OSHA изказва благодарност на всички партньори за участието им в кампанията Здравословните работни места управляват опасните вещества за 2018—2019 г. Кампанията беше толкова ефективна именно благодарение на тяхната усилена работа.

Подготовката за следващата кампания вече е в ход. Кампанията за 2020—2022 г. — Здравословните работни места облекчават товара — е насочена към мускулно-скелетните смущения (МСС), един постоянен проблем, засягащ милиони работници в цяла Европа.

09/12/2019

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

Двудневното събитие, проведено в Билбао, събра на едно място създателите на политики, социалните партньори, фокусните точки на EU-OSHA, официалните партньори на кампанията, медийните партньори и други заинтересовани страни, за да бъде отбелязан краят на кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“.

05/12/2019

Сред многобройните ресурси на кампанията Здравословни работни места 2018—2019 г. електронният инструмент на EU-OSHA за опасните вещества и химическите продукти има за цел да предостави на предприятията необходимата информация и съвети, за да могат те да оценяват и управляват рисковете, свързаните със здравословните и безопасни условия на труд. 

03/12/2019

Тъй като годината, през която EU-OSHA чества 25-тата си годишнина отива към своя край, в нашата последна статия от поредицата ние разглеждаме действията, които Агенцията извършва, за да предвиди нови и нововъзникващи предизвикателства пред безопасността и здравето на работниците.

21/11/2019

© INSHT

В новият ни доклад правим преглед на научната литература относно определени свързани с работата заболявания, като инфекциозни заболявания и алергии, причинени от биологични агенти. Включени са също така констатациите от експертно проучване и оценка на системите, използвани от държавите — членки на ЕС, за наблюдение на такива заболявания и експозиции. Включили сме препоръки за подобряване на наблюдението, стратегии за превенция и политики.

Това е част от по-голям проект за борба със свързаните с работата заболявания в предприятията в ЕС и гарантиране на по-добра превенция.

20/11/2019

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Предприятията продължават често да докладват, че работата с хора с проблеми, повтарящите се движения на ръцете, повдигането и преместването на хора или тежки товари са рискови фактори за здравето на работниците в Европа. Такива са първите констатации на Третото европейско проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER-3).

15/11/2019

© Cristina Vatielli 

В нашия нов всеобхватен европейски обзорен доклад и в резюмето се разглежда как МСС засягат европейската работна сила, общество и икономика.

Тези публикации са част от мащабен проект на EU-OSHA, насочен към анализ на националните и европейските данни за МСС, въздействието им върху здравето и работата, рисковите фактори и мерките за превенция и връщане на работа.

Задълбоченият анализ сочи, че е необходим интегриран подход за предотвратяване на свързаните с работата МСС, които засягат милиони работници и струват милиарди евро. 

12/11/2019

EU-OSHA, нейните партньори и заинтересованите страни се събират в Билбао за последния етап на кампанията за 2018—2019 г. — „Здравословните работни места управляват опасните вещества“.

Срещата на високо равнище отбелязва постиженията на кампанията и дава възможност на делегатите да споделят своя опит и най-добри практики за замяна на опасни вещества, ограничаване до минимум на експозицията на канцерогени и предизвикателствата пред ефективната превенция.

07/11/2019

Платформата на EU-OSHA за интерактивна оценка на риска онлайн — OiRA — е сред основните постижения на Агенцията през последните 25 години на работа за подобряване на информираността и осъществяване на по-ефикасна оценка и управление на риска на работното място.

Уеб-базираната платформа е ориентирана към потребителя и помага на предприятията в Европа, и най-вече на микро- и малките предприятия (ММП), да оценяват и контролират рисковете за безопасността и здравето при работа (БЗР) в различни отрасли и на много европейски езици.

Pages

Pages