Акценти

Технологиите, като например роботите, които помагат при вдигането и преместването на пациенти, и системите, базирани на изкуствен интелект, които подпомагат лекарите при диагностицирането, могат да намалят физическите и психосоциалните рискове за безопасността и здравето при работа (БЗР). Те спомагат за намаляване на физическата умора и работното натоварване, както и за...

Поредица от публикации за това как отношенията между купувачите и доставчиците в строителния и хранително-вкусовия сектор могат да подобрят безопасността и здравето при работа (БЗР) представя нови проучвания на конкретни случаи и препоръки за създателите на политики и практикуващите специалисти. Докладът и кратките изложения на политиките предоставят информация за разликите и...

В нов документ за обсъждане специалистите в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР) изтъкват силните и слаби места на службите за превенция в различните европейски държави. Документът предоставя експертна гледна точка към текущия дебат за ролята на вътрешните и външните служби за превенция в осигуряването на съответствие с разпоредбите за БЗР. В него също така се...

Като цяло заинтересованите страни са изразили значително удовлетворение от работата на EU-OSHA, като 87 % от тях съобщават, че са доволни или много доволни. Оценката им обхваща и приноса на EU-OSHA за безопасността и здравето при работа (БЗР): повишена осведоменост относно рисковете за БЗР, повишена осведоменост за решенията относно рисковете за БЗР и подобрена БЗР на работното...

На работните места в ЕС все по-често се използва усъвършенствана роботика и изкуствен интелект за автоматизиране на задачите. Тя позволява на работниците да прехвърлят рутинни и рискови дейности с цел повишаване на безопасността и развитие на уменията, но поставя предизвикателства като прекомерна зависимост, загуба на самостоятелност и необходимост от подходящо обучение...

С оглед на Европейската седмица за борба с рака , която се провежда от 25 до 31 май, EU-OSHA публикува допълнителни материали от изследвания, които допринасят за борбата срещу професионалните ракови заболявания. След първите резултати от проучването на експозицията на работниците (WES) относно рисковите фактори, свързани с професионалните ракови заболявания в Европа , сега...

Бързите промени в света на труда поставят много предизвикателства по отношение на спазването на правилата за безопасност и здраве при работа (БЗР). Подобряването на този показател е дългосрочна цел на европейско и национално равнище. EU-OSHA анализира състоянието на националните стратегии и действията, предприети в подкрепа на спазването на законодателството в областта на БЗР в...

Проучването ESENER в рамките на ЕС (европейско проучване сред предприятията относно новите и нововъзникващите рискове) се провежда от EU-OSHA и разглежда начина, по който се управляват на практика рисковете за безопасността и здравето на работните места в Европа. В ESENER участват хиляди предприятия и организации от цяла Европа и в него са обхванати психосоциалните рискове...

Развитието към устойчивост — например насърчаването на кръгова икономика или устойчиво договаряне — може да окаже пряко въздействие върху безопасността и здравето при работа (БЗР). За да се гарантират безопасни и здравословни условия на труд по време на екологичния преход на Европа до 2040 г., от съществено значение е съображенията за БЗР да се интегрират добре в инициативите...

Наградите за добри практики в рамките на кампанията „Здравословни работни места“ се организират в сътрудничество с нашите национални фокусни точки и отличават всякакви видове организации на територията на Европа, които прилагат новаторски подходи за насърчаване на благосъстоянието на работниците. Примерите за добри практики следва активно да предотвратяват рисковете за...