Акценти

Поредица от публикации за това как отношенията между купувачите и доставчиците в строителния и хранително-вкусовия сектор могат да подобрят безопасността и здравето при работа (БЗР) представя нови проучвания на конкретни случаи и препоръки за създателите на политики и практикуващите специалисти. Докладът и кратките изложения на политиките предоставят информация за разликите и...

В нов документ за обсъждане специалистите в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР) изтъкват силните и слаби места на службите за превенция в различните европейски държави. Документът предоставя експертна гледна точка към текущия дебат за ролята на вътрешните и външните служби за превенция в осигуряването на съответствие с разпоредбите за БЗР. В него също така се...

Като цяло заинтересованите страни са изразили значително удовлетворение от работата на EU-OSHA, като 87 % от тях съобщават, че са доволни или много доволни. Оценката им обхваща и приноса на EU-OSHA за безопасността и здравето при работа (БЗР): повишена осведоменост относно рисковете за БЗР, повишена осведоменост за решенията относно рисковете за БЗР и подобрена БЗР на работното...

На работните места в ЕС все по-често се използва усъвършенствана роботика и изкуствен интелект за автоматизиране на задачите. Тя позволява на работниците да прехвърлят рутинни и рискови дейности с цел повишаване на безопасността и развитие на уменията, но поставя предизвикателства като прекомерна зависимост, загуба на самостоятелност и необходимост от подходящо обучение...

С оглед на Европейската седмица за борба с рака , която се провежда от 25 до 31 май, EU-OSHA публикува допълнителни материали от изследвания, които допринасят за борбата срещу професионалните ракови заболявания. След първите резултати от проучването на експозицията на работниците (WES) относно рисковите фактори, свързани с професионалните ракови заболявания в Европа , сега...

Бързите промени в света на труда поставят много предизвикателства по отношение на спазването на правилата за безопасност и здраве при работа (БЗР). Подобряването на този показател е дългосрочна цел на европейско и национално равнище. EU-OSHA анализира състоянието на националните стратегии и действията, предприети в подкрепа на спазването на законодателството в областта на БЗР в...

Проучването ESENER в рамките на ЕС (европейско проучване сред предприятията относно новите и нововъзникващите рискове) се провежда от EU-OSHA и разглежда начина, по който се управляват на практика рисковете за безопасността и здравето на работните места в Европа. В ESENER участват хиляди предприятия и организации от цяла Европа и в него са обхванати психосоциалните рискове...

Развитието към устойчивост — например насърчаването на кръгова икономика или устойчиво договаряне — може да окаже пряко въздействие върху безопасността и здравето при работа (БЗР). За да се гарантират безопасни и здравословни условия на труд по време на екологичния преход на Европа до 2040 г., от съществено значение е съображенията за БЗР да се интегрират добре в инициативите...

Наградите за добри практики в рамките на кампанията „Здравословни работни места“ се организират в сътрудничество с нашите национални фокусни точки и отличават всякакви видове организации на територията на Европа, които прилагат новаторски подходи за насърчаване на благосъстоянието на работниците. Примерите за добри практики следва активно да предотвратяват рисковете за...

Работата през цифрови платформи обхваща голямо разнообразие от работни места и работници, изправени пред много разнообразни предизвикателства, свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР). За да допълни съществуващите ресурси за повишаване на осведомеността за тази приоритетна област на кампанията „Здравословни работни места“ , EU-OSHA споделя: Инфографика , която...