Акценти

С оглед на Европейската седмица за борба с рака , която се провежда от 25 до 31 май, EU-OSHA публикува допълнителни материали от изследвания, които допринасят за борбата срещу професионалните ракови заболявания. След първите резултати от проучването на експозицията на работниците (WES) относно рисковите фактори, свързани с професионалните ракови заболявания в Европа , сега...

Бързите промени в света на труда поставят много предизвикателства по отношение на спазването на правилата за безопасност и здраве при работа (БЗР). Подобряването на този показател е дългосрочна цел на европейско и национално равнище. EU-OSHA анализира състоянието на националните стратегии и действията, предприети в подкрепа на спазването на законодателството в областта на БЗР в...

Проучването ESENER в рамките на ЕС (европейско проучване сред предприятията относно новите и нововъзникващите рискове) се провежда от EU-OSHA и разглежда начина, по който се управляват на практика рисковете за безопасността и здравето на работните места в Европа. В ESENER участват хиляди предприятия и организации от цяла Европа и в него са обхванати психосоциалните рискове...

Развитието към устойчивост — например насърчаването на кръгова икономика или устойчиво договаряне — може да окаже пряко въздействие върху безопасността и здравето при работа (БЗР). За да се гарантират безопасни и здравословни условия на труд по време на екологичния преход на Европа до 2040 г., от съществено значение е съображенията за БЗР да се интегрират добре в инициативите...

Наградите за добри практики в рамките на кампанията „Здравословни работни места“ се организират в сътрудничество с нашите национални фокусни точки и отличават всякакви видове организации на територията на Европа, които прилагат новаторски подходи за насърчаване на благосъстоянието на работниците. Примерите за добри практики следва активно да предотвратяват рисковете за...

Работата през цифрови платформи обхваща голямо разнообразие от работни места и работници, изправени пред много разнообразни предизвикателства, свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР). За да допълни съществуващите ресурси за повишаване на осведомеността за тази приоритетна област на кампанията „Здравословни работни места“ , EU-OSHA споделя: Инфографика , която...

С участието си в 34-ия Международен конгрес по здраве при работа (ICOH) в Маракеш EU-OSHA подчертава колко е важно да се запази приоритета на безопасността и здравето при работа (БЗР). EU-OSHA ще анализира състоянието на БЗР в Европа в рамките на симпозиум и ще обсъди резултатите от проучването на експозицията на работниците на рискови фактори за рак , а също ще организира и...

Световният ден на безопасност и здраве при работа подчертава правото на безопасна и здравословна работна среда за всички. През 2024 г. фокусът е върху въздействието на изменението на климата върху безопасността и здравето при работа (БЗР) . EU-OSHA се ангажира да проучи последиците от изменението на климата и политиките за адаптиране върху БЗР на работниците и да предложи...

Работата в безопасна среда и пълноценно прекараното време със семейството може да изглеждат като привилегия. В ЕС обаче това са права за всички работещи. Вашето благосъстояние е приоритет за ЕС — от задаването на горната граница за седмичното работно време на 48 часа до осигуряването на достатъчно свободно време между работните дни, за да си почивате и да обръщате внимание на...

Цифровизацията променя работното място и превръща основаните на ИИ технологии за управление на работниците (ИИУР) в приоритетна област за безопасността и здравето при работа (БЗР ) . В най-новия ни документ се изследва връзката между ИИ и развиващата се динамика на управлението на работното място, като се използват патентни данни за анализиране на основаните на ИИ технологии за...