Вашето право да работите в безопасна и здравословна среда — Нека да го осъществим!

Image

Справедливият труд и ефективната социална закрила са сред основните принципи на Европейския стълб на социалните права. Стълбът и одобреният план за действие към него защитават хората на работното място по време на търсенето на работа и през целия им професионален и личен живот. В подкрепа на това наскоро стартиралата кампания „Нека да го осъществим!“, ръководена от Европейската комисия, има за цел да укрепи социалните права и да подобри живота на всички граждани в рамките на много значими области, като умения, семейство, доходи, равенство и работа.

Комисията работи за създаване на повече работни места, борба с неравенството и социалното изключване, като гарантира, че всеки може да има достъп до висококачествена работа и обучение. EU-OSHA допринася за плана за действие, като предоставя своите безплатни интерактивни онлайн инструменти за оценка на риска (OiRA), за да помогне на предприятията да спазват националното законодателство в областта на безопасността и здравето при работа.

Вземете за пример успешните проекти, използвайте полезните инструменти и научете за предстоящи събития във вашата страна. Вашата безопасност и здраве са на първо място!

Разгледайте материалите относно света на труда

Кампанията „Нека да го осъществим!“ е съобразена също с Европейската година на уменията

 

#MakeItWork #SocialRights