Работници с увреждания и БЗР: вече е достъпен нов тематичен раздел онлайн!

Image

© pressmaster- stock.adobe.com

От 42,8 милиона души с увреждания в трудоспособна възраст в ЕС понастоящем са заети едва около половината. От решаващо значение е насърчаването на доброто здраве и предоставянето на подкрепа на работните места за хората с увреждания, за да навлязат или да се върнат на пазара на труда и да останат на работа.

С Пакета на Европейската комисия за заетост на хората с увреждания се цели постигане на равен достъп на хората с увреждания до пазара на труда. EU-OSHA допринася за това, като предлага подходяща информация и ресурси.

Отделете време да разгледате нашия нов раздел онлайн за работниците с увреждания и да се запознаете с богата колекция от ресурси в статията в OSHWiki Ill health, disability, employment and return to work (Влошено здраве, увреждания, заетост и връщане на работа).

Привличането на разнообразна работна сила е от съществено значение за насърчаването на по-безопасни и по-здравословни работни места!