Защо френските фирми избират OiRA за управление на рисковете, свързани с работата

Image

© EU-OSHA

Как микро- и малките предприятия (ММП) могат да предприемат дългосрочна устойчива оценка на риска?

Да почерпим опит от Франция! Нови изследвания разкриват предимствата на OiRA като метод за оценка на риска, предпочитан от френските предприятия. OiRA, което означава интерактивен онлайн инструмент за оценка на риска, дава възможност за безплатно създаване на специфични за секторите инструменти за оценка на риска от държавите — членки на ЕС, достъпни за всички.

Проучването показва, че OiRA помага на ММП във Франция да изградят систематичен подход към управлението на риска, особено предприятията, които нямат въведена практика за оценка на риска преди да започнат работа с OiRA. Предприятията съобщават, че извършването на оценка на риска с помощта на OiRA им дава възможност да установят рисковете за безопасността и здравето при работа, за които не са мислили преди, да включат по-добре работниците в процеса и да мислят отвъд идентифицирането на риска, като създадат план за превантивни действия.

Разгледайте заключенията от доклада и резюмето: Оценка на риска на работното място във Франция с помощта на OiRA: качествено проучване

Отскоро ли използвате OiRA? Потърсете наличните средства във Вашата страна или сектор на дейност.