Управление на безопасността и здравето на работниците в транспорта и складирането — публикуван е нов доклад на ESENER

Image

© EU-OSHA

Секторът на транспорта и складирането е изключително разнообразен и обхваща широк спектър от роли, например шофьори и ръководители на складове, както и много други. Целенасоченият подход за безопасност и здраве при работа (БЗР) е от решаващо значение поради наличието на повече от 10 милиона работници в ЕС.

EU-OSHA публикува доклада „Дейности за транспорт и складиране“ — данни от Европейското проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER), в който се разглежда управлението на БЗР в сектора, като се преглеждат констатациите от трите вълни на проучването (2019, 2014 и 2009 г.) и проведените интервюта с представители на сектора.

В доклада се посочват влияещите фактори, например размерът на предприятието, и основните рискови фактори сред работниците, например продължително седене и риск от злополуки с машини. В публикацията се обхващат и най-често срещаните здравни проблеми, включително мускулно-скелетните смущения и проблемите, свързани с психичното здраве, като се предлагат адаптирани политически насоки за подобряване на БЗР в сектора.

Има и резюме на доклада, а изчерпателните резултати от проучването за сектора могат да се разгледат чрез визуализацията на данни ESENER.