Акценти
04/06/2020

Нов инструмент OiRA в помощ на оценката на рисковете на работното място поради пандемията от COVID-19

С постепенната отмяна на наложените поради пандемията от COVID-19 ограничения много предприятия и организации планират безопасно връщане на работното място. Интерактивната онлайн платформа за оценка на риска (OiRA) на EU-OSHA разработи специален инструмент в помощ на този процес.

Този интерактивен инструмент може да помогне за идентифицирането, оценяването и управлението на рисковете, поставени от COVID-19, за да се гарантира, че работещите ще се върнат на работа в безопасна и здравословна среда. В оценката са обхванати широк кръг ситуации, включително ситуациите, при които работещият показва симптоми на COVID-19, а също как да се осигури физическа дистанция на работното място и как да се организира работният процес с външни доставчици на услуги.

Инструментът OiRA във връзка с COVID-19 е достъпен за националните партньори на OiRA, които могат да го приспособят към националните си разпоредби и ситуации. За някои сектори на икономическа дейност ще се наложи препоръките на OiRA да бъдат допълнени с по-специфични изисквания.

Използвайте инструмента OiRA за оценка на риска във връзка с COVID-19

За повече материали и насоки във връзка с конкретни сектори посетете нашата страница за пандемията от COVID-19