Акценти

Back to highlights

Ново законодателно предложение се стреми да защити работещите в Европа от азбест

Image

© European Parliament EMPL Committee

На 28 септември 2022 г. Европейската комисия приема съобщение, с което представя законодателно предложение за защитата на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест на работното място, за изменение на Директива 2009/148/ЕО относно експозицията на азбест по време на работа. Целта е актуализиране на приложимите в момента обвързващи задължителни гранични стойности на професионална експозиция на азбест предвид най-новите научни разработки и техническия прогрес.

Азбестът е силно опасно вещество, което причинява рак, и въпреки забраната му в ЕС от 2005 г. насам продължава да представлява значителна заплаха за общественото здраве и за работниците, по-специално в сектори като строителството, поддръжката и обработката на отпадъци. За да се преборим с тежките последици от експозицията на азбест, е необходим интегриран подход в спектър от различни области на политиката, включително в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР).

Комисията и EU-OSHA призовават своите мрежи за контакт и заинтересованите страни да се включат в инициативите за елиминиране на азбеста в бъдеще и за защита на здравето и безопасността при работа на лицата, които биха могли да имат контакт с това вещество. 

Прочетете прессъобщението на Европейската комисия и разгледайте материалите.

„Практическите инструменти и насоки относно опасните вещества“ на EU-OSHA съдържат повече от 70 материала във връзка с азбеста и БЗР.

Освен това в статия в OSHwiki се разяснява подробно за азбеста в миналото и за неговите ефекти.