You are here

Акценти
12/03/2018

В нов анализ във връзка с проучването ESENER-2 се установяват различия в управлението на безопасността и здравето на работното място

В нов доклад, в който са анализирани констатациите от Второто европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER-2), се прави общ преглед на практиките в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР). Както се изтъква в доклада, въпреки че традиционните рискове за безопасността на работното място в по-голямата си част се управляват добре в цяла Европа, не може да се каже същото за рисковете за здравето и психосоциалните рискове. Текущите тенденции трябва да бъдат разгърнати, за да се обхванат по-цялостно рисковете за здравето и психосоциалните рискове като част от добрите практики в областта на БЗР.

В доклада се отбелязва, че силната ангажираност на ръководството, представителството на работниците и служителите и наличните финансови и човешки ресурси имат решаващо значение за въвеждането на добри практики за БЗР в предприятията. В по-големите предприятия и в предприятията от производствения и промишления сектор въвеждането на мерки за управление на БЗР обикновено е по-широко застъпено — дори в тези организации обаче акцентът се поставя основно върху традиционните рисковете за здравето, а не върху здравето или психосоциалните фактори.

В доклада се посочва синергията между настоящата политиката на ЕС и практиката — тя дава възможност да се работи на основата на постигнатото през последните годините и да се затвърдят тези подобрения.

Изтегляне на пълния доклад и резюмето от проучването ESENER-2 относно управлението на БЗР

Кратък обзор на проучванията ESENER