Управление на БЗР в секторите на хотелиерството и ресторантьорството

Image

© shorex.koss - stock.adobe.com

Хотелиерството и ресторантьорството са сектори от основно значение за икономиката на ЕС, като 98 % от тези предприятия са семейни микропредприятия.

Рисковете за безопасността и здравето при работа (БЗР) в сектора са много големи: от повтарящи се движения с ръцете, подхлъзвания, спъвания, падания и рискове от трудови злополуки с машини до психосоциални рискове, свързани с работата с клиенти и кратки срокове. Редовните оценки на риска в този сектор се извършват малко под средното ниво за ЕС, но стойностите са много различни за отделните държави членки.

Европейското проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ЕSENER) на ЕU-OSHA се включи в този въпрос и проучи как европейските организации управляват рисковете за безопасността и здравето при работа в сектора на хотелиерството и ресторантьорството.

В доклада се представя задълбочен анализ на констатациите от ESENER за сектора, както и проучване на литературата и събеседвания със социални партньори от сектора. Въз основа на това в доклада са включени специфични за сектора мерки за подобряване на управлението на риска в областта на услугите за хотелиерство и ресторантьорство, насоки за политиката, както и анализ на въздействието на COVID-19.

За да научите повече за проучването, прегледайте доклада и резюмето Хотелиерство и ресторантьорство — Данни от ESENER и брошурата.

Освен това нашият проект OiRA разполага с около 25 онлайн инструмента за оценка на риска в сектора на хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга (HORECA).