You are here

Акценти
08/03/2018

Международен ден на жените: да направим безопасността и здравето на жените при работа приоритет в ежедневието

На международния ден на жените, 8-и март, EU-OSHA информира за рисковете и последиците от тях за здравето на жените що се отнася до управлението на безопасността и здравето при работа, като акцентираме върху положението на трудово заетите жени в напреднала възраст.

Благосъстоянието на жените на работа може да бъде нарушено от полови различия, водещи до липса на възможности за професионално развитие за жените. Освен това по време на професионалния си живот жените като цяло, и по-възрастните жени в частност, са изложени на различни рискове в сравнение с мъжете на същите позиции. 

Често жените имат по-малко възможности за професионално развитие с тенденция да остават на по-нископлатени позиции, да вършат една и съща работа за продължителен период от време, както и да извършват повтарящи се дейности. За предотвратяване на рисковете, злополуките и влошаването на здравето при жените е необходимо по-добро управление на БЗР.

Европейският институт за равенство между половете (EIGE) поведе инициатива за нулева толерантност към сексуалния тормоз и основаното на пола насилие на работното място. EU-OSHA се присъедини към съвместното становище на агенциите на ЕС в подкрепа на безопасността, здравето и благосъстоянието на всички работници въз основа на принципа на равенство между половете и равно отношение на работното място.

Прочетете повече в нашия блог по случай международния ден на жените.

Още за равенството между половете в рамките на Европейския стълб на социалните права