Акценти
08/03/2019

Международен ден на жената: равенство между половете на работното място в една по-социална Европа

Тази година темата на международния ден на жената е насочена към иновативните начини за постигане на напредък в областта на равенството между половете и за увеличаване на правата на жените. Ефективните стратегии за постигане на тези предизвикателни цели се съчетават с повишаване на осведомеността относно рисковете за безопасността и здравето на жените на работното място, както и с необходимостта от полагане на допълнителни усилия за преодоляване на различията в заетостта при мъжете и жените.  

В рамките на текущата кампания „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ EU-OSHA разглежда също рисковете за жените, работещи в сферата на услугите, и типично женските професии.

През последните години участието на жените на трудовия пазар се засили в цяла Европа, но все още за тях е по-вероятно да участват в отглеждането на децата и полагането на грижи за възрастните хора.

Инициативата за равновесие между професионалния и личния живот е една от целите на Европейския стълб на социалните права и насърчава по-добро разпределяне на отговорностите по полагане на грижи между жените и мъжете. През януари Европейският парламент и Съветът постигнаха предварително споразумение по предложението на Европейската комисия за нова директива относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи.

Научете повече за жените и безопасността и здравето при работа