Въздействието на работата през цифрови платформи върху работещите в областта на здравеопазването и социалните грижи

Image

© Pixel-Shot - stock.adobe.com

Секторът на здравеопазването и социалните грижи, в който работят приблизително 10 % от общата работна сила в много държави от ЕС, е изправен пред няколко предизвикателства, свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР).

Цифровизацията и въвеждането на работа през платформи преобразиха сектора като породиха нови рискове и възможности за БЗР във връзка с физическото и психосоциалното благосъстояние на работниците.

Последният ни документ предлага съществени фактори, които трябва да бъдат поставени на вниманието на създателите на политики, включително многообразието на работната сила, преобладаващият дял на жените (80 %) и редица форми на заетост в сектора.

Запознайте се с констатациите и препоръките в документа за обсъждане Работа в цифрова платформа в сектора на здравеопазването и социалните грижи: последици за безопасността и здравето при работа.

Научете повече за работата през цифрови платформи

Вижте нашия тематичен раздел за здравеопазването и социалните грижи