Акценти
28/08/2019

По какъв начин новите развития на работното място ще повлияят върху бъдещето на БЗР

В две нови прогнозни статии се разглеждат начините, по които промените на работното място могат да повлияят върху БЗР. Едната промяна е техническа — използването на екзоскелети, или помощни средства под формата на облекло; другата е нетехническа — социалните иновации на работа.

Естеството и организацията на работата бързо се променят с напредъка на технологиите, а с това и търсените умения. Новите (нетехнически) начини на работа, като например новите форми на организация и ръководство, участие и овластяване на работниците, иновациите на работното място, допринасят за удовлетворяване на нуждите на работниците чрез осигуряване на качествени работни места, социално благоденствие и гъвкавост по отношение на това къде и кога се извършва работата, променят начина, по който колегите си взаимодействат и премахват организационните пречки. Други технологии са насочени към физически потребности, например екзоскелетите са предназначени да облекчават физическото натоварване на работниците и да не позволяват развиване на мускулно-скелетни смущения.

Носят ли обаче тези развития рискове и какви са последиците за безопасността и здравето при работа? Повече ще научите от прогнозните статии.

Сваляне на прогнозната статия за социални иновации на работното място

Преглед на прогнозната статия за навлизането на екзоскелетите в употреба

Прегледайте уеб раздела на EU-OSHA, посветен на възникващите рискове